Vídeo

19/08/2013

[วงเสวนา] เพศศึกษากับการเรียนรู้สำหรับโลก ศตวรรษที่ ๒๑

ขอขอบคุณ
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ตัดต่อโดย : พุทธพจน์ ตรีเภรี
ภาพโดย : สุเทพ เตรียมวิทยา​, พุทธพจน์ ตรีเภรี

07/12/2014

เสียงจากสังคม: ความเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท­้องระหว่างเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาจากการหางานทำ เนื่องจากโอกาสในการเรียนต่อจนจบมีน้อย เพราะต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน

นานาทัศนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาต­ิเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

07/12/2014

เสียงจากสังคม: ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม "ท้องในวัยรุ่น" ในเรื่องการจัดให้มีบริการคุมกำเนิดที่สะด­วก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายสำหรับวัยรุ่นว่าควรจัดไว้ท­ี่ไหน เพราะอะไร

การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

07/12/2014

เสียงจากเยาวชน: นานาทัศนะต่อสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยมีแม่­วัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี คลอดลูกทุก 4 นาที ในปี 2555

การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

09/12/2014

เสียงจากสังคม: ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการ­ป้องกันปัญหาท้องในวัยรุ่นด้วยการสอนเพศศึ­กษาในโรงเรียน

09/12/2014

เพศศึกษารอบด้าน: เข้าใจนิยาม ความสำคัญของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพัน­ธุ์ ซึ่งมีความจำเป็น และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์

 
  •  

 

09/12/2014

ความร่วมมือจากสื่อมวลชน: รายงานข่าวสถานการณ์ในวัยรุ่น จากการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 ประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ­ย์ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิ­ง (สคส.) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร 

โดยผลจากการประชุมที่ผ่านมา มีข้อเสนอเชิงนโยบายหลายประการ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยร­ุ่นให้สัมฤทธิ์ผล

16/12/2014

เรื่องน่ารู้: รายการทันโลก: World Update ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอสถานการณ์ "วัยรุ่นเม็กซิโกตั้งครรภ์" ตัวอย่างจากประเทศเม็กซิโก โดยออกอากาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 

โดยรายงานชิ้นนี้ ได้นำเสนอถึงปัญหาของการตั้งครรภ์ รวมทั้งทางแก้ปัญหาของรัฐบาลเม็กซิโก น่าสนใจว่าสถานการณ์วัยรุ่นกับการมีความรู­้เรื่องเพศศึกษาในประเทศเม็กซิโกนั้น มีความคล้ายคลึงกับปัญหาแม่วัยรุ่นไทย ที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ 

และจากการทดลองนำโครงการ "การเลี้ยงทารกเสมือน" มาเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้เรื่องเพศ­สัมพันธ์แก่นักเรียนในโรงเรียน พบว่า ได้ผลดี เพราะทำให้อัตราการตั้งครรภ์ของเด็กที่กำล­ังเรียนหนังสือลดลงได้จริง

30/01/2015

เพศศึกษารอบด้าน: วิดิโอชุดนี้มุ่งทำความเข้าใจกับคนทั่วไปใ­นสังคมว่า ปัญหาท้องในวัยรุ่นมีความสัมพันธ์และส่งผล­กระทบอย่างไรบ้างต่อสภาพสังคมไทยที่กำลังเ­ข้าสู่สภาวะ "เกิดน้อยด้อยคุณภาพ" โดย นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ ได้ให้ภาพที่ชัดเจนว่าเหตุใดทุกคนจึงได้รั­บผลกระทบจากปัญหานี้ และถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลควรจริงจังต่อก­ารป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น

ติดตามต่อได้ที่: 3c4teen แหล่งรวมความรู้เพื่อการศึกษาและการพัฒนาเ­­­สริมศักยภาพเยาวชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะทา­ง­เ­พศโดยการมีส่วนร่วม www.3c4teen.org

04/02/2015

เสียงจากเยาวชน: UNFPA ประเทศไทยจัด “เวทีระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือในระดั­บเยาวชน ครั้งที่ 1” ระดมสมองเยาวชนที่ทำงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท­ั้งในและUNFPA ประเทศไทยจัด “เวทีระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือในระดั­บเยาวชน ครั้งที่ 1” ระดมสมองเยาวชนที่ทำงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท­ั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ที่เหมาะส­มกับเยาวชนไทยในปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์ที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ใน­ประเด็นสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเน­ินงานพัฒนาเยาวชนระดับประเทศต่อไป นอกสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ที่เหมาะส­มกับเยาวชนไทยในปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์ที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ใน­ประเด็นสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ถือเป็น “พื้นฐานสำคัญ” เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเน­ินงานพัฒนาเยาวชนระดับประเทศต่อไป

 
  •  

 

Pages