Vídeo

28/11/2019

การประชุมสุดยอดไนโรบี หรือ "Nairobi Summit" คือการประชุมระหว่างประเทศด้านประชากรและการพัฒนา (ICPD) ครั้งที่ 25 มีตัวแทนประมาณ 5,000 คนจากทั่วโลกและผู้นำประเทศกว่า 150 คนเข้าร่วมการประชุมนี้ การประชุมสุดยอดนี้เน้นถึงการต่อยอดคำสัญญาที่นานาประเทศได้ให้ไว้เมื่อ 25 ปีที่แล้วที่รับรองว่า สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์คือหนึ่งในสิทธิมนุษยชน 

การประชุมสุดยอดไนโรบีได้ออกแถลงการณ์เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย 3 ด้าน (Three zeros) คือ การยุติการวางแผนครอบครัวที่ไม่ตรงตามเป้าประสงค์ การยุติการเสียชีวิตของมารดาจากเหตุที่ป้องกันได้ การยุติการกระทำรุนแรงทางเพศสภาพ ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้สัตยาบรรณเพื่อสนับสนุนเป้าหมายทั้ง 3 นี้ด้วย นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ของไทยเป็นมาตรการที่สนับสนุนคำสัญญาที่ให้ไว้ภายใต้การประชุม ICPD และเป็นมาตรการที่ให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยได้เข้าถึงบริการพื้นฐานด้านสุขภาพซึ่งรวมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคทางการเงิน"

ดร.นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA กล่าวว่า "หนทางที่จะทำให้แถลงการณ์จากการประชุมสุดยอดไนโรบีเป็นจริงได้นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ย้ำว่า การที่พวกเราทุกคนร่วมมือกัน จะทำให้แน่ใจว่าเราได้ทำตามสัญญาที่นานาประเทศได้ร่วมกันลงสัตยาบันไว้"

28/11/2019

The Nairobi Summit is the 25th International Conference on Population and Development. There are more than 5,000 delegates from all around the world and more than 150 world leaders joining the conference. there is also a launch of statement to end "three zeros" including zero unmet need for family planning; zero maternal death that is preventable and zero gender-based violence. By the end of the conference over 1,200 commitments were made by government donors, businesses, non-governmental organizations and other actors to support the "three zeros".

The summit represents a continuation of the global promise made 25 years ago in Cairo where the world agrees that the sexual and reproductive health is a human right. Thailand has been praised for its success in family planning and reproductive health program as well as the universal health coverage scheme. In the Nairobi Summit, Thailand endorses the Nairobi statement and declare its commitment to provide sexual and reproductive health for all.

Although representatives from 170 countries show that commitment to enter sexual and reproductive health for all, not every country endorses the statement. Thailand takes this opportunity to reaffirm his commitment to Kenya's government on the collaboration of the Universal Health Care coverage.

Dr. Samrueng Yangkratok, Vice Minister of Public Health: “The Royal Thai Government can deliver our full commitment to the ICPD 25 to three interrelated approaches. Our well-funded Universal Health system ensures that everyone on the Thai soil has accessed to all essential health service including sexual and reproductive health without financial barrier.”

Dr. Natalia Kanem, UNFPA Executive Director: “The path to pursue the Nairobi statement is challenging but she insists that together we will make sure that promises made are promises kept.”

22/07/2019

วันประชากรโลก 2562 เน้นการทำตามสัญญาที่ประชาคมโลกให้ไว้ในการประชุมนานาชาติเรื่องการพัฒนาและประชากร (ICPD - International Conference on Population and Development) ที่มุ่งให้ "ทุกคนการเข้าถึงสิทธิและทางเลือกเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง"

ติดตามรายงานนี้โดย Thai PBS World ที่สนับสนุนความสำคัญของการที่ให้เยาวชนพิการได้เข้าถึงสิทธิและทางเลือกเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ด้วยเช่นเดียวกัน

VDO credit: @ThaiPBSWorld --https://www.facebook.com/pg/ThaiPBSWorld/videos/?ref=page_internal

22/07/2019

The theme for this year’s World Population Day is “25 years of the ICPD: accelerating the promise”. The ultimate goal is to make ‘rights and choices for reproductive health a reality for all’ including the rights to sexual and reproductive health for youth with disabilities. Watch this report by Thai PBS World advocating that youth with disability also need to enjoy their rights in sexual and reproductive health.

VDO credit: @ThaiPBSWorld --https://www.facebook.com/pg/ThaiPBSWorld/videos/?ref=page_internal

10/04/2019

สิทธิและทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้หญิงหลายคนในยุคสมัยนี้ แต่เรายังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ ยังมีผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงสิทธิดังกล่าว ความท้าทายของเราคือการบรรลุภารกิจที่ยังไม่สำเร็จในการทำให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิและทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ติดตามชม VDO ล่าสุดของ UNFPA ที่ทำขึ้นมาควบคู่กับรายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2019 "รายงานสถานการณ์ประชากรโลก 2562 ภารกิจที่ยังไม่สำเร็จ—การตามหาสิทธิและทางเลือกให้กับทุกคน" อ่านรายงานได้ที่  https://thailand.unfpa.org/th/publications/รายงานสถานการณ์ประชากรโลก-2562 

10/04/2019

Reproductive rights and choices have become a reality for more women than ever. Although continuing our success is by no means a certainty: rights are still out of reach for too many women. Our challenge is to finish the unfinished business of guaranteeing rights and choices for all. Watch this companion video to our 2019 flagship State of World Population report "Unfinished Business: Ensuring Rights and Choices for All."

07/03/2019

วัยรุ่นที่มีความพิการมีความต้องการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการจัดการร่างกายของตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น รวมทั้งเรื่องสุขภาวะทางเพศด้วย ฟังเสียงของน้องผู้พิการในเรื่องความต้องการด้านสิทธิสุขภาวะทางเพศ

Youth living with disability face similar needs like other groups of youth. They need to access to rights, information and services for their healthy sexual and reproductive health. Listen to the voice of this adolescent girl with disability who voices the needs on sexual and reproductive health and rights.

 

07/03/2019

Youth living with disability face similar needs like other groups of youth. They need to access to rights, information and services for their healthy sexual and reproductive health. Listen to the voice of this adolescent girl with disability who voices the needs on sexual and reproductive health and rights.

วัยรุ่นที่มีความพิการมีความต้องการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการจัดการร่างกายของตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น รวมทั้งเรื่องสุขภาวะทางเพศด้วย ฟังเสียงของน้องผู้พิการในเรื่องความต้องการด้านสิทธิสุขภาวะทางเพศ

07/03/2019

สังคมบอกว่าวัยรุ่นออทิสติกมีความพิการ แต่เรื่องสิทธิสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นเหล่านี้ไม่ได้พิการ น้องๆ มีความต้องการที่จะเข้าถึงสิทธิ ข้อมูล และ บริการที่เป็นมิตรต่อสุขภาวะทางเพศของพวกเขา

People say they have a disability. Yet, their sexual and reproductive health is up and fully functional. Here their voices and needs to access to the rights, information and friendly services for their healthy sexual and reproductive health.

07/03/2019

People say they have a disability. Yet, their sexual and reproductive health is up and fully functional. Here their voices and needs to access to the rights, information and friendly services for their healthy sexual and reproductive health.

สังคมบอกว่าวัยรุ่นออทิสติกมีความพิการ แต่เรื่องสิทธิสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นเหล่านี้ไม่ได้พิการ น้องๆ มีความต้องการที่จะเข้าถึงสิทธิ ข้อมูล และ บริการที่เป็นมิตรต่อสุขภาวะทางเพศของพวกเขา

Pages