You are here

30/06/2020

สถานการณ์ประชากรโลกปี 2563 (ลิ้งค์) เน้นการยุติ การปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อเด็กผู้หญิงซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่ลึกซึ้งและยาวนาน เป็นการปล้นสิทธิในการเข้าถึงศักยภาพในชีวิต การปฏิบัติที่เป็นอันตรายเช่น การแต่งงานหรือการอยู่กินกันของเด็กต่ำกว่า 18 ปี การขลิบอวัยวะเพศหญิง เป็นสิ่งที่กระทำโดยครอบครัวของพวกเธอและถูกสร้างขึ้นมาจากการเลือกปฏิบัติและบรรทัดฐานของชุมชน

สามสิ่งที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่แท้จริงสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง คือ การเคารพ การปกป้องและการรักษาคำมั่นสัญญา

State of World Population report (link) by UNFPA this year highlight the issue 'Against my will: defying the practices that harm women and girls and undermine equality'. Harm is discrimination today and a trauma for a lifetime. Harmful practices against girls cause profound and lasting trauma, robbing them of their right to reach their potential in life. Harmful practices, such as child marriage and female genital mutilation, are inflicted on girls by their families and propped up by discrimination and community norms.

RESPECT. PROTECT. FULFIL. Three words that can bring real change and real results for women and girls

30/06/2020

State of World Population report (link) by UNFPA this year highlight the issue 'Against my will: defying the practices that harm women and girls and undermine equality'. Harm is discrimination today and a trauma for a lifetime. Harmful practices against girls cause profound and lasting trauma, robbing them of their right to reach their potential in life. Harmful practices, such as child marriage and female genital mutilation, are inflicted on girls by their families and propped up by discrimination and community norms.

RESPECT. PROTECT. FULFIL. Three words that can bring real change and real results for women and girls

สถานการณ์ประชากรโลกปี 2563 (ลิ้งค์) เน้นการยุติ การปฏิบัติที่เป็นอันตรายต่อเด็กผู้หญิงซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่ลึกซึ้งและยาวนาน เป็นการปล้นสิทธิในการเข้าถึงศักยภาพในชีวิต การปฏิบัติที่เป็นอันตรายเช่น การแต่งงานหรือการอยู่กินกันของเด็กต่ำกว่า 18 ปี การขลิบอวัยวะเพศหญิง เป็นสิ่งที่กระทำโดยครอบครัวของพวกเธอและถูกสร้างขึ้นมาจากการเลือกปฏิบัติและบรรทัดฐานของชุมชน

สามสิ่งที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่แท้จริงสำหรับผู้หญิงและเด็กผู้หญิง คือ การเคารพ การปกป้องและการรักษาคำมั่นสัญญา

01/06/2020

นับตั้งแต่การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (International Conference on Population and Development : ICPD) เมื่อ 25 ปีก่อน ประเทศไทยได้ผ่านประสบการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางประชากรมาอย่างโดดเด่น อายุคาดเฉลี่ย (life expectancy) เพิ่มสูงขึ้น ภาวะเจริญพันธุ์ลดลงต่ำกว่าระดับการทดแทนประชากร (replacement level) โดยมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ สัดส่วนประชากรวัยทำงานจึงเพิ่มสูง อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันทั้งสัดส่วนและจำนวนคนวัยทำงานกลับเริ่มลดลงอีก ขณะที่ประชากรเริ่มก้าวสู่ภาวะสูงอายุอย่างรวดเร็ว ความเปลี่ยนแปลงทางประชากรดังกล่าวนำมาซึ่งทั้งความท้าทายและโอกาสต่อประเทศไทย ติดตามดูความสำเร็จของประเทศไทยด้านประชากรและการพัฒนา 3 ด้าน คือ 

  • ระบบสาธารณสุขไทยแข็งแกร่ง การริเริ่มหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าซึ่งเป็นที่ชื่นชมของหลายประเทศ
  • อัตรากรเสียชีวิตของมารดาที่ลดลง และ 
  • การเข้าถึงการคุมกำเนินสมัยใหม่ที่มากกว่าร้อยละ 80

 

01/06/2020

Thailand has undergone remarkable demographic changes since the time of ICPD 25 years ago. Life expectancy has risen, fertility has fallen to well below replacement level, with a steadily declining number of births. As a result, the share of population in the working ages has increased, but both its share and numbers have now started to decline, and the population is ageing rapidly. These demographic changes bring both challenges and opportunities.

Watch the video to learn Thailand's ICPD achievements:

  • a 100 percent of the Universal Health Coverage;  
  • almost 80 percent of women in Thailand can access modern contraception; and
  • less than 22 percent of preventable maternal death.

 

28/11/2019

การประชุมสุดยอดไนโรบี หรือ "Nairobi Summit" คือการประชุมระหว่างประเทศด้านประชากรและการพัฒนา (ICPD) ครั้งที่ 25 มีตัวแทนประมาณ 5,000 คนจากทั่วโลกและผู้นำประเทศกว่า 150 คนเข้าร่วมการประชุมนี้ การประชุมสุดยอดนี้เน้นถึงการต่อยอดคำสัญญาที่นานาประเทศได้ให้ไว้เมื่อ 25 ปีที่แล้วที่รับรองว่า สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์คือหนึ่งในสิทธิมนุษยชน 

การประชุมสุดยอดไนโรบีได้ออกแถลงการณ์เพื่อสนับสนุนเป้าหมาย 3 ด้าน (Three zeros) คือ การยุติการวางแผนครอบครัวที่ไม่ตรงตามเป้าประสงค์ การยุติการเสียชีวิตของมารดาจากเหตุที่ป้องกันได้ การยุติการกระทำรุนแรงทางเพศสภาพ ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้สัตยาบรรณเพื่อสนับสนุนเป้าหมายทั้ง 3 นี้ด้วย นพ.สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวว่า "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) ของไทยเป็นมาตรการที่สนับสนุนคำสัญญาที่ให้ไว้ภายใต้การประชุม ICPD และเป็นมาตรการที่ให้ทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยได้เข้าถึงบริการพื้นฐานด้านสุขภาพซึ่งรวมไปถึงการให้บริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์โดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคทางการเงิน"

ดร.นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหาร UNFPA กล่าวว่า "หนทางที่จะทำให้แถลงการณ์จากการประชุมสุดยอดไนโรบีเป็นจริงได้นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทาย แต่ย้ำว่า การที่พวกเราทุกคนร่วมมือกัน จะทำให้แน่ใจว่าเราได้ทำตามสัญญาที่นานาประเทศได้ร่วมกันลงสัตยาบันไว้"

28/11/2019

The Nairobi Summit is the 25th International Conference on Population and Development. There are more than 5,000 delegates from all around the world and more than 150 world leaders joining the conference. there is also a launch of statement to end "three zeros" including zero unmet need for family planning; zero maternal death that is preventable and zero gender-based violence. By the end of the conference over 1,200 commitments were made by government donors, businesses, non-governmental organizations and other actors to support the "three zeros".

The summit represents a continuation of the global promise made 25 years ago in Cairo where the world agrees that the sexual and reproductive health is a human right. Thailand has been praised for its success in family planning and reproductive health program as well as the universal health coverage scheme. In the Nairobi Summit, Thailand endorses the Nairobi statement and declare its commitment to provide sexual and reproductive health for all.

Although representatives from 170 countries show that commitment to enter sexual and reproductive health for all, not every country endorses the statement. Thailand takes this opportunity to reaffirm his commitment to Kenya's government on the collaboration of the Universal Health Care coverage.

Dr. Samrueng Yangkratok, Vice Minister of Public Health: “The Royal Thai Government can deliver our full commitment to the ICPD 25 to three interrelated approaches. Our well-funded Universal Health system ensures that everyone on the Thai soil has accessed to all essential health service including sexual and reproductive health without financial barrier.”

Dr. Natalia Kanem, UNFPA Executive Director: “The path to pursue the Nairobi statement is challenging but she insists that together we will make sure that promises made are promises kept.”

22/07/2019

วันประชากรโลก 2562 เน้นการทำตามสัญญาที่ประชาคมโลกให้ไว้ในการประชุมนานาชาติเรื่องการพัฒนาและประชากร (ICPD - International Conference on Population and Development) ที่มุ่งให้ "ทุกคนการเข้าถึงสิทธิและทางเลือกเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง"

ติดตามรายงานนี้โดย Thai PBS World ที่สนับสนุนความสำคัญของการที่ให้เยาวชนพิการได้เข้าถึงสิทธิและทางเลือกเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ด้วยเช่นเดียวกัน

VDO credit: @ThaiPBSWorld --https://www.facebook.com/pg/ThaiPBSWorld/videos/?ref=page_internal

22/07/2019

The theme for this year’s World Population Day is “25 years of the ICPD: accelerating the promise”. The ultimate goal is to make ‘rights and choices for reproductive health a reality for all’ including the rights to sexual and reproductive health for youth with disabilities. Watch this report by Thai PBS World advocating that youth with disability also need to enjoy their rights in sexual and reproductive health.

VDO credit: @ThaiPBSWorld --https://www.facebook.com/pg/ThaiPBSWorld/videos/?ref=page_internal

10/04/2019

สิทธิและทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้หญิงหลายคนในยุคสมัยนี้ แต่เรายังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ ยังมีผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงสิทธิดังกล่าว ความท้าทายของเราคือการบรรลุภารกิจที่ยังไม่สำเร็จในการทำให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิและทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ติดตามชม VDO ล่าสุดของ UNFPA ที่ทำขึ้นมาควบคู่กับรายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2019 "รายงานสถานการณ์ประชากรโลก 2562 ภารกิจที่ยังไม่สำเร็จ—การตามหาสิทธิและทางเลือกให้กับทุกคน" อ่านรายงานได้ที่  https://thailand.unfpa.org/th/publications/รายงานสถานการณ์ประชากรโลก-2562 

10/04/2019

Reproductive rights and choices have become a reality for more women than ever. Although continuing our success is by no means a certainty: rights are still out of reach for too many women. Our challenge is to finish the unfinished business of guaranteeing rights and choices for all. Watch this companion video to our 2019 flagship State of World Population report "Unfinished Business: Ensuring Rights and Choices for All."

Pages