Vídeo

22/07/2019

วันประชากรโลก 2562 เน้นการทำตามสัญญาที่ประชาคมโลกให้ไว้ในการประชุมนานาชาติเรื่องการพัฒนาและประชากร (ICPD - International Conference on Population and Development) ที่มุ่งให้ "ทุกคนการเข้าถึงสิทธิและทางเลือกเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง"

ติดตามรายงานนี้โดย Thai PBS World ที่สนับสนุนความสำคัญของการที่ให้เยาวชนพิการได้เข้าถึงสิทธิและทางเลือกเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ด้วยเช่นเดียวกัน

VDO credit: @ThaiPBSWorld --https://www.facebook.com/pg/ThaiPBSWorld/videos/?ref=page_internal

22/07/2019

The theme for this year’s World Population Day is “25 years of the ICPD: accelerating the promise”. The ultimate goal is to make ‘rights and choices for reproductive health a reality for all’ including the rights to sexual and reproductive health for youth with disabilities. Watch this report by Thai PBS World advocating that youth with disability also need to enjoy their rights in sexual and reproductive health.

VDO credit: @ThaiPBSWorld --https://www.facebook.com/pg/ThaiPBSWorld/videos/?ref=page_internal

10/04/2019

สิทธิและทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้หญิงหลายคนในยุคสมัยนี้ แต่เรายังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้ ยังมีผู้หญิงอีกเป็นจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงสิทธิดังกล่าว ความท้าทายของเราคือการบรรลุภารกิจที่ยังไม่สำเร็จในการทำให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิและทางเลือกด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ติดตามชม VDO ล่าสุดของ UNFPA ที่ทำขึ้นมาควบคู่กับรายงานสถานการณ์ประชากรโลกประจำปี 2019 "รายงานสถานการณ์ประชากรโลก 2562 ภารกิจที่ยังไม่สำเร็จ—การตามหาสิทธิและทางเลือกให้กับทุกคน" อ่านรายงานได้ที่  https://thailand.unfpa.org/th/publications/รายงานสถานการณ์ประชากรโลก-2562 

10/04/2019

Reproductive rights and choices have become a reality for more women than ever. Although continuing our success is by no means a certainty: rights are still out of reach for too many women. Our challenge is to finish the unfinished business of guaranteeing rights and choices for all. Watch this companion video to our 2019 flagship State of World Population report "Unfinished Business: Ensuring Rights and Choices for All."

07/03/2019

วัยรุ่นที่มีความพิการมีความต้องการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการจัดการร่างกายของตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น รวมทั้งเรื่องสุขภาวะทางเพศด้วย ฟังเสียงของน้องผู้พิการในเรื่องความต้องการด้านสิทธิสุขภาวะทางเพศ

Youth living with disability face similar needs like other groups of youth. They need to access to rights, information and services for their healthy sexual and reproductive health. Listen to the voice of this adolescent girl with disability who voices the needs on sexual and reproductive health and rights.

 

07/03/2019

Youth living with disability face similar needs like other groups of youth. They need to access to rights, information and services for their healthy sexual and reproductive health. Listen to the voice of this adolescent girl with disability who voices the needs on sexual and reproductive health and rights.

วัยรุ่นที่มีความพิการมีความต้องการเข้าถึงข้อมูล ทักษะการจัดการร่างกายของตัวเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น รวมทั้งเรื่องสุขภาวะทางเพศด้วย ฟังเสียงของน้องผู้พิการในเรื่องความต้องการด้านสิทธิสุขภาวะทางเพศ

07/03/2019

สังคมบอกว่าวัยรุ่นออทิสติกมีความพิการ แต่เรื่องสิทธิสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นเหล่านี้ไม่ได้พิการ น้องๆ มีความต้องการที่จะเข้าถึงสิทธิ ข้อมูล และ บริการที่เป็นมิตรต่อสุขภาวะทางเพศของพวกเขา

People say they have a disability. Yet, their sexual and reproductive health is up and fully functional. Here their voices and needs to access to the rights, information and friendly services for their healthy sexual and reproductive health.

07/03/2019

People say they have a disability. Yet, their sexual and reproductive health is up and fully functional. Here their voices and needs to access to the rights, information and friendly services for their healthy sexual and reproductive health.

สังคมบอกว่าวัยรุ่นออทิสติกมีความพิการ แต่เรื่องสิทธิสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่นเหล่านี้ไม่ได้พิการ น้องๆ มีความต้องการที่จะเข้าถึงสิทธิ ข้อมูล และ บริการที่เป็นมิตรต่อสุขภาวะทางเพศของพวกเขา

16/08/2018

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand by Thailand International Cooperation Agency (TICA) and the United Nations Population Fund (UNFPA) co-organized the 4th TICA Connect under the theme “Five Decades of Thailand and UNFPA Partnership: Advancing towards Sustainable Development Goals (SDGs)" to celebrate the 47 years of the Thailand-UNFPA partnership and south-south cooperation (SSC) in maternal health and population & development and to showcase Thailand’s good practices in social development partner to support other developing countries to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Read more at:https://thailand.unfpa.org/en/TICA-Connect-4

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Population Fund: UNFPA Thailand) จัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4: “Five Decades of Thailand and UNFPA Partnership: Advancing towards Sustainable Development Goals (SDGs)” เพื่อฉลองปีที่ 47 ที่ประเทศไทยและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติดำเนินงานในการเป็นหุ้นส่วนและมีความร่วมมือแบบใต้-ใต้ (South-South Cooperation) เพื่อสนับสนุนสุขภาพมารดา นโยบายด้านประชากรและการพัฒนา และเพื่อจัดแสดงหลักปฏิบัติที่ดีจากประเทศไทยในการเป็นภาคีเพื่อการพัฒนาทางสังคมที่สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ที่กำลังพัฒนาบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573
อ่านเพิ่มเติม ที่ hhttps://thailand.unfpa.org/th/TICA-Connect-4_th

16/08/2018

The Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand by Thailand International Cooperation Agency (TICA) and the United Nations Population Fund (UNFPA) co-organized the 4th TICA Connect under the theme “Five Decades of Thailand and UNFPA Partnership: Advancing towards Sustainable Development Goals (SDGs)" to celebrate the 47 years of the Thailand-UNFPA partnership and south-south cooperation (SSC) in maternal health and population & development and to showcase Thailand’s good practices in social development partner to support other developing countries to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development.
Read more at:https://thailand.unfpa.org/en/TICA-Connect-4

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency: TICA) กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Population Fund: UNFPA Thailand) จัดกิจกรรม TICA Connect ครั้งที่ 4: “Five Decades of Thailand and UNFPA Partnership: Advancing towards Sustainable Development Goals (SDGs)” เพื่อฉลองปีที่ 47 ที่ประเทศไทยและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติดำเนินงานในการเป็นหุ้นส่วนและมีความร่วมมือแบบใต้-ใต้ (South-South Cooperation) เพื่อสนับสนุนสุขภาพมารดา นโยบายด้านประชากรและการพัฒนา และเพื่อจัดแสดงหลักปฏิบัติที่ดีจากประเทศไทยในการเป็นภาคีเพื่อการพัฒนาทางสังคมที่สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ ที่กำลังพัฒนาบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573
อ่านเพิ่มเติม ที่ hhttps://thailand.unfpa.org/th/TICA-Connect-4_th

Pages