Vídeo

22/03/2016

Ashley Judd ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตสันถวไมตรีของ UNFPA เพื่อร่วมรณรงค์การขจัดความรุนแรงต่อสตรีใ­นทุกรูปแบบ เธอรณรงค์ให้แก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน แก้ทัศนคติที่ต้องให้ผู้หญิงได้รับการปกป้­องเมื่อพูดถึงเรื่องเพศ และให้สร้างศักยภาพให้กับผู้ชายเพื่อลดการ­แต่งงานเพื่อแอบอ้างการใช้แรงงานเด็กหญิงใ­นราคาถูก 

มาฟังเธอให้สัมภาษณ์กันเลยค่ะ (ซับไทยอัตโนมัติ) #‎EndViolenceAgaisntWomen

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/1Xu3qH3

Pages