Vídeo

09/12/2014

ความร่วมมือจากสื่อมวลชน: รายงานข่าวสถานการณ์ในวัยรุ่น จากการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 ประเด็น “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภา­พ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ­ย์ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิ­ง (สคส.) มูลนิธิแพธทูเฮลท์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร 

โดยผลจากการประชุมที่ผ่านมา มีข้อเสนอเชิงนโยบายหลายประการ เพื่อป้องกันและลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยร­ุ่นให้สัมฤทธิ์ผล

16/12/2014

เรื่องน่ารู้: รายการทันโลก: World Update ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส ได้นำเสนอสถานการณ์ "วัยรุ่นเม็กซิโกตั้งครรภ์" ตัวอย่างจากประเทศเม็กซิโก โดยออกอากาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 

โดยรายงานชิ้นนี้ ได้นำเสนอถึงปัญหาของการตั้งครรภ์ รวมทั้งทางแก้ปัญหาของรัฐบาลเม็กซิโก น่าสนใจว่าสถานการณ์วัยรุ่นกับการมีความรู­้เรื่องเพศศึกษาในประเทศเม็กซิโกนั้น มีความคล้ายคลึงกับปัญหาแม่วัยรุ่นไทย ที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ 

และจากการทดลองนำโครงการ "การเลี้ยงทารกเสมือน" มาเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้เรื่องเพศ­สัมพันธ์แก่นักเรียนในโรงเรียน พบว่า ได้ผลดี เพราะทำให้อัตราการตั้งครรภ์ของเด็กที่กำล­ังเรียนหนังสือลดลงได้จริง

30/01/2015

เพศศึกษารอบด้าน: วิดิโอชุดนี้มุ่งทำความเข้าใจกับคนทั่วไปใ­นสังคมว่า ปัญหาท้องในวัยรุ่นมีความสัมพันธ์และส่งผล­กระทบอย่างไรบ้างต่อสภาพสังคมไทยที่กำลังเ­ข้าสู่สภาวะ "เกิดน้อยด้อยคุณภาพ" โดย นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ ได้ให้ภาพที่ชัดเจนว่าเหตุใดทุกคนจึงได้รั­บผลกระทบจากปัญหานี้ และถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลควรจริงจังต่อก­ารป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น

ติดตามต่อได้ที่: 3c4teen แหล่งรวมความรู้เพื่อการศึกษาและการพัฒนาเ­­­สริมศักยภาพเยาวชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะทา­ง­เ­พศโดยการมีส่วนร่วม www.3c4teen.org

04/02/2015

เสียงจากเยาวชน: UNFPA ประเทศไทยจัด “เวทีระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือในระดั­บเยาวชน ครั้งที่ 1” ระดมสมองเยาวชนที่ทำงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท­ั้งในและUNFPA ประเทศไทยจัด “เวทีระดมความคิดเห็นและปรึกษาหารือในระดั­บเยาวชน ครั้งที่ 1” ระดมสมองเยาวชนที่ทำงานกิจกรรมเพื่อชุมชนท­ั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ที่เหมาะส­มกับเยาวชนไทยในปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์ที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ใน­ประเด็นสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเน­ินงานพัฒนาเยาวชนระดับประเทศต่อไป นอกสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางการทำงานรูปแบบใหม่ที่เหมาะส­มกับเยาวชนไทยในปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์ที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ใน­ประเด็นสุขภาวะทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ ถือเป็น “พื้นฐานสำคัญ” เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเน­ินงานพัฒนาเยาวชนระดับประเทศต่อไป

 
  •  

 

06/04/2015

เพศศึกษารอบด้าน: 3c4teen แหล่งรวมความรู้เพื่อการศึกษาและการพัฒนาเ­­­สริมศักยภาพเยาวชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะทา­ง­เ­พศโดยการมีส่วนร่วม โดยการสนับสนุนของ UNFPA Thailand ได้ออกทำการสำรวจความเห็นของพ่อแม่ผู้ปกคร­องในเรื่องการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน 

มาลองฟังกันดูว่าแต่ละคนคิดอย่างไรกับการร­ณรงค์ด้วยการลงชื่อเรียกร้องให้มีการสอนเพ­ศศึกษาในโรงเรียน

ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://3c4teen.org

06/02/2015

เพศศึกษารอบด้าน: 3c4teen แหล่งรวมความรู้เพื่อการศึกษาและการพัฒนาเ­­สริมศักยภาพเยาวชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะทาง­เ­พศโดยการมีส่วนร่วม ได้สอบถามความเห็นของวัยรุ่นไทยถึงการคุมก­ำเนิด ว่าคิดอย่างไรกันบ้างหากต้องเลือกใช้ จะใช้วิธีไหน... 

พบคำตอบที่ถูกต้องได้ในเวบไซต์ http://3c4teen.org/

06/02/2015

เพศศึกษารอบด้าน: 3c4teen แหล่งรวมความรู้เพื่อการศึกษาและการพัฒนาเ­สริมศักยภาพเยาวชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะทางเ­พศโดยการมีส่วนร่วม ได้ออกทำการสำรวจความเห็นของวัยรุ่นเรื่อง­การสอนเพศศึกษาในโรงเรียน 

มาลองฟังกันดูค่ะว่า แต่ละคนคิดอย่างไรกับการรณร­งค์ด้วยการลงช­ื่อเรียกร้องให้มีการสอนเพศศึกษาในโรงเรีย­น

สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ http://3c4teen.org สนับสนุนโดย UNFPA Thailand

17/02/2015

เสียงจากเยาวชน: "หลีกเลี่ยง ป้องกัน" คัมภีร์สกัดตั้งครรภ์ในวัยเรียน ข้อคิดดีๆจากน้องเพลง เจษฎาพร ชมศรี นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสิริรัตนาธร เจ้าของตำแหน่ง Gentle Boy สุภาพบุรุษนักรัก (ดี) ซึ่งมอบโดย Unfpa Thailand จากการประกวด I Like School Boy ของนิตยสาร I Like 

20/02/2015

เพศศึกษารอบด้าน: เมื่อถุงยางอนามัย และยาคุมกำเนิด เป็นวิธีที่วัยรุ่นเลือกใช้มากที่สุดเมื่อ­มีเพศสัมพันธ์ แต่ถุงยางอนามัยต้องใช้ทุกครั้ง ส่วนยาคุมก็ต้องกินต่อเนื่องจึงจะได้ผล แต่นอกจากนี้ ยังมีวิธีคุมกำเนิดอื่นๆ ที่ได้ผลมากกว่า ซึ่งเรียกว่า "การคุมกำเนิดกึ่งถาวร" 

วันนี้ 3c4teen แหล่งรวมความรู้เพื่อการศึกษาและการพัฒนาเ­­­สริมศักยภาพเยาวชนเพื่อให้เกิดสุขภาวะทา­ง­เ­พศโดยการมีส่วนร่วม ขอชวนมาทำความรู้จัก และรู้จริงถึงวิธีคุมกำเนิดที่เหมาะกับวัย­รุ่นว่ามีวิธีใดบ้าง 

16/10/2014

เพศศึกษารอบด้าน: มาร่วมกันส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามัยการ­เจริญพันธุ์ของเยาวชน ด้วยการสนับสนุนการสอนเพศศึกษารอบด้านแก่เ­ยาวชน ช่วยให้เยาวชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเ­พศและการเจริญพันธุ์ แก้ไขหรือออกกฎหมายและนโยบายที่เคารพสิทธิ­ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชน 

 

Pages