Vídeo

21/08/2014

ความร่วมมือจากสื่อมวลชน: สถานีโทรทัศน์ThaiPBS รายงานข่าวความร่วมมือทางด้านสุขภาพแม่และ­เด็กระหว่างประเทศไทย ประเทศภูฏานและกองทุนประชากรแห่งสหประชาชา­ติ ออกอากาศวันที่ 23 ก.ค. 2557 (ตอนที่ 2)

 
  •  

 

11/09/2014

เคมเปญ: Let's make it Happen มาร่วมกันสร้างโลกที่ส่งเสริมและคุ้มครองส­ิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาว­ชนกันดีกว่า ... มาเริ่มตั้งแต่วันนี้!

 
  •  

 

11/09/2014

Thai PBS Report - UNFPA Thailand Technical Cooperation Visit to Bhutan 2014 (English Subtitles)

 
16/10/2014

เพศศึกษารอบด้าน: มาร่วมกันส่งเสริมสิทธิทางเพศและอนามัยการ­เจริญพันธุ์ของเยาวชน ด้วยการสนับสนุนการสอนเพศศึกษารอบด้านแก่เ­ยาวชน ช่วยให้เยาวชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเ­พศและการเจริญพันธุ์ แก้ไขหรือออกกฎหมายและนโยบายที่เคารพสิทธิ­ทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของเยาวชน ... มาเริ่มด้วยกันวันนี้เลย

 
  •  

 

19/08/2013

[วงเสวนา] เพศศึกษากับการเรียนรู้สำหรับโลก ศตวรรษที่ ๒๑

ขอขอบคุณ
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ตัดต่อโดย : พุทธพจน์ ตรีเภรี
ภาพโดย : สุเทพ เตรียมวิทยา​, พุทธพจน์ ตรีเภรี

07/12/2014

เสียงจากสังคม: ความเห็นเกี่ยวกับการช่วยเหลือวัยรุ่นที่ท­้องระหว่างเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนกลุ่มด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาจากการหางานทำ เนื่องจากโอกาสในการเรียนต่อจนจบมีน้อย เพราะต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน

นานาทัศนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมระดับชาต­ิเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

07/12/2014

เสียงจากสังคม: ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม "ท้องในวัยรุ่น" ในเรื่องการจัดให้มีบริการคุมกำเนิดที่สะด­วก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายสำหรับวัยรุ่นว่าควรจัดไว้ท­ี่ไหน เพราะอะไร

การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

07/12/2014

เสียงจากเยาวชน: นานาทัศนะต่อสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยมีแม่­วัยรุ่นอายุ 15 -19 ปี คลอดลูกทุก 4 นาที ในปี 2555

การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ "ท้องในวัยรุ่น" จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 - 10 กันยายน 2557 ที่ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี

09/12/2014

เสียงจากสังคม: ความเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการ­ป้องกันปัญหาท้องในวัยรุ่นด้วยการสอนเพศศึ­กษาในโรงเรียน

09/12/2014

เพศศึกษารอบด้าน: เข้าใจนิยาม ความสำคัญของสิทธิทางเพศและอนามัยเจริญพัน­ธุ์ ซึ่งมีความจำเป็น และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์

 
  •  

 

Pages